Shop Floor Management

Shop Floor Management

กรุณาคลิกที่หัวข้อย่อยเพื่อดูรายละเอียด

Quality Control Circle : QCC

เป็นการควบคุมคุณภาพด้วยFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา กลุ่มการควบคุมคุณภาพ คือ การบริหารงานด้านวัตถุดิบ ขบวนการผลิตและผลผลิต ให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดตามมาตรฐานที่ตั้งไว้

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. เพื่อพัฒนาพนักงานหน้างานให้มีความเก่งมากFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา
 2. สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานของหน่วยงาน ให้อยากอยู่ อยากทำ อยากคิด
 3. พัฒนาทีมงานให้เข้าใจบทบาทตัวเอง เพื่อการประสานงานกัน ตลอดจนการพัฒนาเพื่อการเป็นหัวหน้างานในอนาคต เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน
 4. เพื่อช่วยกำหนดมาตรฐานในการควบคุมงาน และยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการทำงานของพนักงานให้สูงFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา
 5. ช่วยให้ได้Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา และบริการมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ช่วยแบ่งเบาหน้าที่งานจากหัวหน้า ทำให้หัวหน้ามีเวลาทำงานด้านอื่นเพิ่มFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา


ไคเซ็น คือ

การปรับปรุงให้ดีFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา (อย่างต่อเนื่อง) เป็นปรัชญาการทำงานและการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น ว่าต้องทำอะไรให้ดีFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา การปรับปรุงแบบไคเซ็นนี้เป็นการปรับปรุงแบบเล็กๆน้อยๆ ค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมได้ทั้งการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และการลงมือกระทำให้เกิดFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา ได้จริง 

ที่มาของความคิดในการทำไคเซ็น อาจจะมาจาก

 • การใช้ความรู้ โดยอ้างอิงทฤษฎี กฎ หลักการสำคัญ เทคนิค หรือเครื่องมือต่างๆ  (หลักการที่โดดเด่นของไคเซ็น คือ การเลิก-ลด-เปลี่ยน หรือทางฝั่งตะวันตกนิยมใช้ E-C-R-S)
 • การใช้จินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • การลอกเลียน เลียนแบบ เป็นต้น

Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา ไคเซ็น เป็นFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา ที่ทำให้เกิดการปรับปรุงFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา อย่างมากมายในองค์กร ถือเป็นFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา ที่ขาดเสียมิได้ ปัจจุบันมีตัวอย่างไคเซ็นดีๆจากหลายองค์กรนำเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนมากมาย ยังประโยชน์ให้เกิดFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา กับตัวพนักงานและองค์กรเป็นอย่างยิ่ง

ประโยชน์ของการทำFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา ไคเซ็น

 1. ทำให้เกิดการปรับปรุงFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา ในทุกๆจุดขององค์กร ส่งผลให้คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบความปลอดภัย ขวัญกำลังใจ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ดีFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา
 2. เพิ่มโอกาสที่จะทำให้องค์กรเป็นผู้นำทางFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา หากมีการปรับปรุงที่โดดเด่นและมีความแตกต่าง
 3. ยกระดับความสามารถของบุคลากรให้เก่งFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา จากการได้ฝึกมองปัญหา ได้คิด และได้ลงมือปฏิบัติ

ไคเซ็นในสำนักงาน

ผมได้มีโอกาสไปบรรยายไคเซ็นในส่วนของสำนักงานบ่อยๆ  การบรรยายแต่ละครั้งก็จะให้ผู้เข้าอบรมลองเขียนไคเซ็นงานของตัวเองออกมาด้วย แต่หลายครั้งพบว่าคิดกันไม่ค่อยออก ที่คิดออกเขียนได้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ จำพวกติดป้าย แขวนป้าย   อันที่จริงการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็ถือเป็นไคเซ็นที่ดี  แต่หากFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา มองเนื้องานได้ละเอียดFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา ตระหนักรู้ปัญหาในการทำงานมากFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา สิ่งที่จะนำมาปรับปรุงก็ย่อมจะส่งผลดีต่องานของFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา มากFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา ตามไปด้วย

ความสูญเปล่าในสำนักงานนั้น แท้จริงก็มีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าส่วนการผลิตหรอกครับ เพียงแต่ความคิดยึดติดว่าต้องทำตามกฎระเบียบ (แบบเดิมๆ) ที่ปฏิบัติกันมา ยังมีอยู่มาก หรือบางครั้งอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องไปคุยกัFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา ายหลาย ๆ คน ต้องผ่านผู้บริหารอนุมัติ และความยุ่งยากอื่นๆ (ซึ่งไม่น่าจะยุ่ง) อีกร้อยแปดพันประการ ทำให้การปรับปรุงในส่วนของสำนักงานไปได้ช้ากว่าที่ควร

ตัวอย่างความสูญเปล่าในงานสำนักงานนั้นมีอะไรบ้าง  ลองมาดูกัน 

ตัวอย่างความสูญเปล่าในงานสำนักงาน

 1. การแก้ไข ทำซ้ำ
  อาจเกิดจากการที่ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้คนทำงานเข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไร คนทำก็ไม่ถาม พอทำออกมาแล้วก็ใช้ไม่ได้ ต้องกลับไปทำใหม่  หรือเกิดจากการที่ไม่ได้วางแผน วางรูปแบบกันไว้ก่อน หรือมีความ   ไม่ชัดเจน เข้าใจยาก แต่หลายครั้งก็เกิดจากความไม่รอบคอบ ความสะเพร่าของผู้ทำเอง อาจเป็นงานที่มีความละเอียด ซับซ้อน ซึ่งหากไม่เอาใจใส่อย่างเพียงพอ ไม่คิดหาเครื่องทุ่นแรง หรือหาวิธีที่จะช่วยลดความผิดพลาดเข้ามาช่วยก็จะผิดพลาดได้ง่าย
   
 2. การค้นหา
  หลักๆแล้วก็เนื่องมาจากการไม่ได้ทำ 5ส นั่นเอง ไม่สะสางของที่ไม่จำเป็นออกไป จัดเก็บของไม่เป็นระเบียบ ไม่เข้าที่เข้าทาง ไม่เป็นหมวดหมู่ ไม่ติดป้ายชี้บ่งให้รู้ให้เห็นได้ง่าย เป็นต้น และอย่าลืมว่านอกจากสิ่งของที่จับต้องได้แล้ว บรรดาไฟล์และFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา ต่างๆที่อยู่ในเครื่องFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา ก็ต้องทำ 5ส ด้วยเช่นเดียวกัน
   
 3. การรอคอย
  ที่พบกันเป็นประจำก็เรื่องรอเซ็นนี่ล่ะครับ หัวหน้าไม่เซ็น งานก็ไปต่อไม่ได้ บางครั้งรอกันเป็นวันๆ เลยทีเดียว ส่วนคนเซ็นก็มีอะไรมาให้เซ็นเยอะเหลือเกิน งานก็มากมาย ต้องไปนู่นไปนี่ เวลาอยู่โต๊ะมีน้อย น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายครับ (จึงต้องทำไคเซ็นไง !)  ตัวอย่างอื่นๆ ก็เช่น อุปกรณ์ไม่เพียงพอต้องรอคิวกันใช้งาน  หรือคนนั้นคนนี้ไม่มา งานก็เลยติดขัดทำอะไรต่อไม่ได้ เพราะรู้Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา งานหรือที่จัดเก็บเอกสารอยู่คนเดียว ต้องโทรไปถามกันให้วุ่นวาย  ยังมีเรื่องรออีกเยอะครับ รอคำสั่ง รอผู้เข้าร่วมประชุม  รอกันไปรอกันมา  รอ รอ รอ และรอ
   
 4. การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น
  ตำแหน่งการวางสิ่งของต่างๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญ  อะไรใช้บ่อย ใช้ไม่บ่อย จะวางตรงไหนให้หยิบใช้ได้สะดวก ไม่ต้องเอื้อม ไม่ต้องก้มต้องเงย เอี้ยวหน้าเอี้ยวหลัง   นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการเดินที่ไม่จำเป็นลงด้วย   ตัวอย่างการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น เช่น จะถ่ายเอกสารซักแผ่น แต่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย ดังนี้
  • เดินไปที่กล่องใส่กระดาษ Reuse
  • ก้มลงหยิบกระดาษ  (เพราะกล่องวางอยู่Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา พื้น)
  • เดินไปที่ตำแหน่งใส่กระดาษของเครื่องถ่ายเอกสาร (เพราะกล่องดันวางอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเครื่อง)
  • พลิกกระดาษเพื่อหงายหน้าที่ถูกต้องFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา (เพราะกระดาษไม่ได้หงายหน้าที่ถูกต้องไว้ก่อน)
  • ใส่กระดาษเข้าเครื่อง
  • ฯลฯ
   บางครั้งยังต้องมาแกะลวดเย็บกระดาษออกก่อนอีก หากกำลังรีบๆ อยู่ และต้องมาเสียเวลาแบFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา ี้ ก็คงต้องบ่นกันหน่อยล่ะ  นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆให้มองเห็นภาพ  ลองตรวจสอบที่ทำงานท่านและไคเซ็นดูนะครับ
    
 5. งานหลายขั้นตอน
  เป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนหงุดหงิดรำคาญใจไม่น้อยทีเดียว เห็นด้วยไหมครับว่าหลายๆงานที่Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา ทำกันอยู่นั้นขั้นตอนมันเยอะซะจริงๆ น่าจะลดๆลงได้บ้าง   แบบฟอร์มบางอย่างก็ไม่รู้จะเขียนไปทำไม แต่ไม่เขียนก็ไม่ได้ บอกต้องทำตามระบบ (ระบบก็เกิดจากคนนี่แหละ แล้วทำไมจะแก้ไม่ได้)   บางงานผู้เกี่ยวข้องก็เยอะซะเหลือเกิน ต้องส่งให้พิจารณากันหลายขั้นตอน  กว่าจะฝ่าด่าน 18 มนุษย์ทองคำได้ เสียเวลาไปหลายวัน ตามกันซะเหนื่อยใจ
  ผมแนะนำให้ใช้หลัก  E-C-R-S ครับ โดยเฉพาะ Eliminate กับ Combine  ขั้นตอนไหนยกเลิกได้ ยุบรวมกันได้ ลองพิจารณากันดูให้ดี  ถ้าตั้งใจและเปิดใจที่จะเปลี่ยนแปลง รับรองว่าปรับปรุงได้แน่นอนครับ
   
 6. งานซ้ำซ้อน
  ที่หน้างานการผลิตของโรงงานแห่งหนึ่ง พบว่ามีการบันทึกFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา เดียวกันลงในสมุดสองเล่ม พอลองนำสมุดสองเล่มนั้นมาเปรียบเทียบกันดู พบว่าFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา ที่บันทึกซ้ำกันซะเป็นส่วนใหญ่  ถามไปถามมาได้ความว่า ที่จริงแล้วเล่มนึงเป็นของแผนก QC  ส่วนอีกเล่มนึงเป็นของแผนกผลิต  เมื่อใครได้Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา มาก็ต้องลงบันทึกทั้งในสมุดของแผนกตัวเองและสมุดของอีกแผนกหนึ่งด้วย  เลยแนะนำให้คุยกันว่าจะสามารถจดบันทึกรวมเป็นเล่มเดียวกันได้หรือไม่  นี่เป็นตัวอย่างงานซ้ำซ้อนที่พบได้ทั่วไปในส่วนของการผลิต 
  ส่วนสำนักงานเองก็ไม่ต่างกัน ยกตัวอย่าง เช่น เลขาที่ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุม ได้จดบันทึกรายละเอียดการประชุมลงในสมุดจด หลังจากนั้นจึงนำไปคีย์ลงคอม แล้วส่งเมลให้ผู้เข้าร่วมประชุม กรณีนี้หากนำโน้ตบุ๊คเข้ามาพิมพ์ในห้องประชุมเสียเลยตั้งแต่แรก ก็ไม่ต้องทำงานถึงสองครั้ง    สำหรับงานที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันก็ควรจะมีผู้รับผิดชอบและวิธีการจัดการที่เป็นมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียว ไม่ใช่รับผิดชอบกันหลายคน หลายมาตรฐาน หลายรูปแบบ หรือต่างคนต่างทำ บางทีไม่รู้กัน ก็ทำซ้ำซ้อน เสียเวลา และเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุ  บางครั้งอาจพาให้ทะเลาะกันได้อีกต่างหาก
   
 7. อุปกรณ์ขัดข้อง
  ลองจินตนาการดูว่า หากFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา เปิดเครื่องคอมFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา มาในตอนเช้าเพื่อจะเริ่มทำงาน แต่หน้าจอดันไม่Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือกำลังพิมพ์งานอยู่ดีๆ หน้าจอก็ค้างไปซะเฉยๆ กดอะไรก็ไม่ขยับเขยื้อน หรือจะส่งอีเมลแต่ก็ส่งไม่ได้ ฯลฯ  เหตุการณ์เหล่านี้คงทำให้หงุดหงิด อารมณ์เสียไม่ใช่น้อย … ฮึ่มๆ !! @%&##* 
  ไม่เฉพาะแต่กับเครื่องFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา เท่านั้นที่เมื่อขัดข้องแล้ว ทำให้งานติดขัดชะงักงัน (รวมทั้งอารมณ์เสียด้วย)  แต่อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร เครื่องพิมพ์ ฯลฯ เหล่านี้ หากต้องการใช้ แต่เกิดขัดข้องFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา มาก็คงให้ผลไม่แตกต่างกัน  ดังนั้นการใช้งานอุปกรณ์สำนักงานอย่างถูกวิธี  การดูแลรักษาอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมทั้งปรับปรุงเพื่อลดการขัดข้อง จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการจัดการงานสำนักงาน
   
 8. จัดเก็บมากเกินจำเป็น
  ฝ่ายที่เป็นผู้รับผิดชอบห้องเก็บ Spare Part  ของหลายโรงงาน มักได้รัFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา โยบายให้ลดปริมาณ Stock ลง  ผมเคยลองสอบถามมูลค่าของของที่เก็บในห้อง Spare Part  แต่ละที่ที่มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชม พบว่าบางแห่งมีมูลค่าสูงจนน่าตกใจ เป็นหลักสิบล้านก็มี แถมมี Dead Stock เพียบ  ในขณะที่ของบางอย่างหากต้องการใช้ กลับไม่มีให้เบิก ???
  แม้ว่าของที่จัดเก็บในสำนักงานจะมีมูลค่าน้อยนิดเมื่อเทียบกับฝ่ายโรงงาน แต่ก็เป็นต้นทุนจมที่ไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นสมุด ดินสอ ปากกา แผ่นซีดี หรือกระดาษขนาดต่างๆ ฯลฯ เหล่านี้ควรมีปริมาณการจัดเก็บที่เหมาะสม  ควรกำหนดระดับ Max - Min  และจุดสั่งFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา หรือรอบเวลาสั่งFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา เสียให้ชัดเจน  นอกจากสิ่งของที่Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา หามาจากภายนอกแล้ว พวกแบบฟอร์มที่ใช้กันภายในก็ไม่ควรถ่ายเอกสารเก็บไว้มากๆ  เพราะหากต้องการเปลี่ยนแปลงFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา มา ก็ต้องรอให้แบบฟอร์มเก่าหมดก่อน หรือไม่ก็ต้องทิ้ง นับเป็นความสูญเปล่าอย่างยิ่ง  นอกจากนี้ควรกำหนดอายุการจัดเก็บเอกสารต่างๆให้พอเหมาะพอสมด้วย ครบอายุแล้วก็จัดการสะสางเสียให้เรียบร้อย
   
 9. การตรวจสอบ
  เคยได้ยินผู้จัดการบางคนบ่นลูกน้องตัวเองว่า ทำงานผิดอยู่เรื่อย จึงต้องตรวจสอบงานก่อนส่งออกจากแผนกทุกครั้ง งานตัวเองก็เยอะ แต่จะปล่อยไปก็ไม่กล้า  ยิ่งเกี่ยวกับตัวเลขยิ่งกังวล  พอตรวจทีไรก็เจอที่ผิดทุกที  ทำให้ไม่มั่นใจเข้าไปใหญ่  คนตรวจก็เบื่อ ! คนทำก็เซ็ง ! 
  การตรวจสอบไม่ใช่งานที่มีมูลค่าเพิ่ม ถ้าทำให้ถูกต้องเสียตั้งแต่แรกก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ หรืออย่างน้อยผู้ทำก็ควรจะตรวจสอบงานที่ตัวเองทำ ไม่ใช่ข้าทำ เอ็งตรวจ แบFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา ี้งานก็ไม่ไปไหน ตรวจแล้วแก้ ๆ  อยู่ร่ำไป

ยังมีความสูญเปล่าอีกมากทั้งในส่วนของสำนักงานและฝ่ายผลิต สำหรับสำนักงานนั้นมีเครื่องมือหลายตัวที่ช่วยให้Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา มองเห็นความสูญเปล่าของงานที่ทำได้ชัดเจนFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา ทำให้ไคเซ็นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา เช่น การใช้แผนภูมิวิเคราะห์ขั้นตอนการไหลของงานธุรการ,  การใช้ Brown Paper Analysis หรือ Makigami  เป็นต้น   แต่อย่าไปยึดติดกับเครื่องมือให้มาก หลักการคือ ทำอย่างไรให้Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา มองเห็นระบบงานที่ทำทั้งหมดแบบเข้าใจได้ง่ายๆ ตรงกันทุกคน สามารถระดมสมองเพื่อคิดไคเซ็นดีๆออกมาได้เยอะๆ  ถ้าทำได้ตามนี้จะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่ถนัดเลยครับ 


5ส

เป็นห้าคำย่อของการปรับปรุการทำงานในประเทศญี่ปุ่น Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu และ Shitsuke  หรือในภาษาไทยที่เรียกกันว่า สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย

5ส เป็นFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา ปรับปรุงการทำงานของพนักงานด้วยตนเองอย่างหนึ่งได้แก่การดำเนินการตามหลักการ  สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย  ในสถานที่ทำงานของตนเองทำให้Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา มีพนักงานที่มีระเบียบวินัยจากจิตสำนึกของเขาเอง ทำให้สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีความปลอดภัย ลดความสูญเปล่าในการทำงาน คุณภาพของงานและคุณภาพFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา ดีFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา

ประโยชน์ของ 5ส

5ส มีคุณค่าในการพัฒนาคนให้ปฏิบัติFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา จนเกิดเป็นนิสัยที่ดีมีวินัย อันเป็นรากฐานของระบบคุณภาพเพราะเป็นFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา ที่ฝึกให้ทุกคนร่วมกันคิด ร่วมกันทำเป็นทีม ค่อยเป็นค่อยไปไม่ยุ่งยาก ไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบวินัยเป็นภาระเพิ่มFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา อีกต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การดังต่อไปนี้

(1) สิ่งแวดล้อมในการทำงานดี เป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน
(2) ลดอุบัติเหตุในการทำงาน
(3) ลดความสิ้นเปลืองในการจัดFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา วัสดุเกินความจำเป็น
(4) ลดการสูญหายของวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
(5) พื้นที่การทำงานเพิ่มFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา จากการขจัดวัสดุที่เกินความจำเป็นออกไป
(6) เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานมากFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา
(7) สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความประทับใจให้เกิดFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา กับลูกค้า
(8) พนักงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา
(9) สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อองค์การของพนักงานFishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | วิธีเล่นเกม Fishing Master | รับรางวัลเกมยิงปลา | สมัครเล่นเกมยิงปลา อยู่ในระหว่างการจัดทำ